Θεολογική-δογματική αξία ή θεολογική-δογματική αντιφατικότητα;

Σύμφωνα με τη Θεολογική-Δογματική αξία της Χρονολόγησης στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Γραφή δεν είναι πάντοτε ασφαλής, είναι παραβολική, δεν είναι επιστήμη, αλλά η θεολογία δεν ενοχλείται από καμιά επιστημονική γνώση.

Αναλυτικά:

Για την ορθόδοξη εκκλησία: 

- «αι επτά... Οικουμενικαί Σύνοδοι είναι θεόπνευστοι, αλλά η θεοπνευστία... επεκτείνεται... κατ' εξοχήν επί των δογματικών και ηθικών αληθειών και δεν ζητάμε από αυτήν λύσιν επιστημονικών προβλημάτων, αστρονομικών, γεωλογικών» 

- «ο προσδιορισμός του χρόνου κτίσεως του κόσμου με βάση την κατά γράμμα ερμηνεία των γενεαλογιών της Γενέσεως που τοποθετήθηκε στο 5,508 π.Χ., έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες απόψεις των φυσικών επιστημών. Επ' αυτού, γίνεται αποδεκτό ότι η Παλαιά Διαθήκη μη παρουσιάζουσα τα γεγονότα συστηματικώς, παρέχει χρονολογίας όχι πάντοτε ασφαλείς» 

- «το λογικό δεν πρέπει να σκανδαλίζεται, αν σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε σύγκρουση φιλοσοφικής και θεολογικής αλήθειας, όταν λόγου χάρη ένας επιστήμονας υποστηρίξει ότι ο κόσμος δεν έγινε σε έξι μέρες, αφού η διήγηση της Γένεσης σ' αυτό και σε τόσα άλλα σημεία είναι παραβολική» 

- «στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχουμε κάποια επιστημονική διερεύνηση, έστω με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, αλλά θεολογική καθαρά προσέγγιση» 

- «η Γραφή δεν αποτελεί φυσιογνωστικόν βιβλίον, μηδέ προτιθέμενη να διδάξη επιστήμην, εκτίθησι τα πράγματα εν μορφή και γλώσση συμφώνω προς τας ιδέας και την αντίληψιν των ανθρώπων, καθ' ους έγράφη»

αλλά: 

- «η θεολογία μπορεί να μη ενοχλείται από καμιά άλλη επιστημονική γνώση ή υπόθεση (όπως είναι η θεωρία της εξελίξεως)».

Σχόλια